• บริการของมันดาร่าเปิดเวลา 09:00 น. - 17:00 น. ทุกๆ วัน
  • 288/139 หมู่บ้านทาวพลัสสุวรรณภูมิ กิ่งเเก้ว37/4 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
image

39,900 ต่อคน

  • 6 วัน / 5 คืน

พิชิต ภูเขาหิมะมังกรหยก คุนหมิง นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ วัดหยวนทง ตำหนักทอง ต้าหลี่ ทะเลสาบเอ๋อไห่ หรือหนองแส เมืองโบราณต้าหลี่ ลี่เจียง เมืองมรดกโลก ชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ชมช่องแคบเสือกระโจน แชงการีล่า ดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ เมืองโบราณแชงการีล่า

แผนการท่องเที่ยว

08.00 น.    ทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ H สายการบินไทย (TG) 

                   มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของ                       สายการบิน ผู้โดยสารทุกจำเป็นต้องยืนยันกระเป๋าทุกใบของท่านกับเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเอง

 

10.45 น.    เดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยเที่ยวบินที่ TG 612บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

 

14.00 น.   เดินทางถึง นครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน เวลาในประเทศจีนเร็วกว่าเวลา

   ในประเทศไทย 1 ชั่วโมง

   นครคุนหมิงถูกขนานนามว่า "นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ" เนื่องจากมีอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี 

   มีภูเขาล้อมรอบตัวเมือง 3 ด้าน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นคือวัดวาอารามและป่าหินอัน

   โด่งดัง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว   ชมน้ำตกฮวงจุ้ย  หรือ 

   Kunming Waterfall Park หรืออีกชื่อนึ่งคือ Niulan River Waterfall Park

   เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาสร้างกว่า 3 ปี ภายในประกอบไปด้วยน้ำตกและ

   ทะเลสาบอีก 2 แห่ง ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์ ไฮไลท์ของสวนอย่าง น้ำตกใหญ่ยักษ์นั้น 

   กว้างกว่า 400 เมตร และมีความสูงถึง 12.5 เมตร ถือเป็นน้ำตกฝีมือมนุษย์ที่ยาวติดอันดับ

   ของเอเชียเลยทีเดียว

    อาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   

    พักโรงแรม  Longway   โรงแรม4ดาวใจกลางเมืองคุณหมิง  ใกล้ถนนคนเดิน 

 

วันที่ 2        คุณหมิง  Dali  โดยรถไฟความเร็วสูง 

 

06.00 น.           รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

07.30 น.          ออกเดินทางจากโรงแรมสู่สถานีรถไฟ 

08.37 น.         เดินทางออกจากคุณหมิง สู่ เมือง Dali  โดยรถไฟความเร็วสูง D 8664 

10.35  น.         มาถึงเมืองต้าหลี่   นมัสการวัดเจ้าแม่กวนอิม 

ตำนานเล่าถึงที่มาของการสร้างวัดว่าในสมัยราชวงศ์ถัง เจ้าแม่วนอิมได้แปลงกายเป็นหญิงชราอายุประมาณ 80 ปี แบกก้อนหินใหญ่ไว้ข้างหลังขวางเหล่าทหารไม่ให้สามารถเข้ามาตีเมืองต้าหลี่ได้ เมื่อเหล่าทหารเห็นว่าแม้แต่หญิงชราภายในเมืองนี้ยังแข่งแรงมากขนาดนี้ คนวัยหนุ่มสาวจะต้องมีกำลังในการต่อสู้มหาศาลอย่างแน่นอน จึงยกทัพกลับไป ชาวเมืองต้าหลี่จึงร่วมใจกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาในครั้งนั้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเมือง นำท่านผ่านชมเจดีย์สามองค์ สัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่ เจดีย์ 3 องค์ เริ่มก่อสร้างขึ้น เมื่อปี ค.ศ.836 ในสมัยราชวงศ์ถัง เมื่อมีการสร้างอาณาจักรต้าหลี่เมื่อประมาณ 1,000 ปี นับว่าเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ในสมัยน่านเจ้าและต้าลี่ เจดีย์องค์หลักมีชื่อว่าเจดีย์ "เชียนหลินถ่า" สูงประมาณ ๗๐ เมตร มี ๑๖ ชั้น สองข้างของเจดีย์องค์หลักมีเจดีย์ขนาดเล็กสร้างอยู่เคียงกันด้านละแห่ง เจดีย์สามองค์นี้มีรูปทรงที่สอดรับกลมกลืนกัน โดยใช้เวลาในการก่อสร้างรวม 40 ปี ชมทัศนีย์ภาพอันงดงามของทะเลสาบเอ๋อไห่หรือทะเลสาบหนองแส ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นจุดเริ่มต้นความเชื่อเรื่องพญานาค เป็นจุดเริ่มต้นของแม่น้ำโขง และเป็นที่ตั้ งของอาณาจักรน่านเจ้าในอดีต   

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน 

นำท่านสู่เมืองโบราณต้าหลี่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ อาณาจักรน่านเจ้า เมืองโบราณต้าลี่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง และได้บูรณะอีกครั้งเมื่อปี ค.ศ. 1382 หรือประมาณ 636 ปีมาแล้ว มีพื้นที่ทั้งหมด 3 ตารางกิโลเมตร แม้ได้ผ่านกาลเวลามาช้านาน แต่ยังคงอยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ประตูเมืองทั้งด้านใต้และด้านเหนือมีสถาปัตยกรรมสอดรับกัน สองฟากของถนนสายเก่าแก่ มีบ้านโบราณปลูกสร้างไว้กระจายไปทั่วเมือง มีถนนสายเก่าที่ตัดผ่านตัวเมืองโบราณสายหนึ่ง ซึ่งทุกวันนี้ได้กลายเป็นถนนย่านการค้า สองข้างถนนเต็มไปด้วยร้านค้า พ่อค้าชาวชนชาติไป๋ ที่แต่ง ชุดประจำชนชาติขายสินค้าพื้นเมืองต่าง ๆ ร้านกาแฟและร้านน้ำชา ถนนสายนี้ จึงขึ้นชื่อว่า "ถนนสายต่างชาติ" ถนนสายนี้มีกลิ่นอายของทั้งความเก่าแก่และความทันสมัยผสมผสานกันและเดินทางสู่  Shangrila ดินแดนสวรรค์แห่งสุดท้ายบนพื้นพิภพ

เป็นดินแดนอันสงบสวยงาม ที่ผู้คนในเมืองมีแต่ความสุขและอายุยืนยาว 

เย็น               รับประทานอาหารเย็น 

                    เข้าที่พัก  Hilton Garden  Shangrila 

 

 

วันที่ 3        จงเตี้ยน  Shangrila -Lijiang 

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

นำท่านชมวัดลามะซงจ้านหลิน ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตี้ยนไปทาเหนือ 4 กม. สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี  มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิคังซี แห่งราชวงศ์ชิง ได้มี  การซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้ง โครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลา ในเมืองลาซา (ทิเบต) มีหอประชุมหลัก 2 ห้อง และโอบล้อมไปด้วย ห้องพักสำหรับพระกว่า 100 ห้อง นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

ชมทะเลสาบลาหมู่ยางชั่ว (Lamuyangcuo Lake) คือทะเลสาบที่อยู่ด้านหน้าของ วัดซงจ้านหลิน (Songzanlin Monastery) ที่เราอยากให้มาเดินเล่น ถ่ายรูปกันก่อนกลับแหละ ซึ่งนี่บอกก่อนเลยว่า ถ้าเราอยากถ่ายรูปวัดซงจ้านหลินแบบเต็มๆ เก็บได้ทั้งตัววัด สถานที่ที่เราจะได้ได้นั้นอยู่ในทะเลสาบนี้เอง แถมรอบๆทะเลสาบ เรายังได้เห็นทั้งจามรี หมูดำ และสัตว์อื่นๆ แบบเพลิดเพลินอีก นี่แนะนำเลย ชิลเวอร์

ชมเมืองโบราณจงเตี้ยนในเมืองแชงกรีล่า บ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ในแบบทิเบตที่สร้างขึ้นมาเพื่อต้องการสื่อให้นักท่องเที่ยว ได้เข้าใจถึงความเป็นมาและย้อนเวลาไปสู่อดีตของแชงกรีลา เมืองเก่าจงเตี้ยน ตั้งอยู่ติดกับยอดเขาเล็ก ๆ ซึ่งบนยอดเขานั้นมี กงล้อมนต์ยักษ์สูงกว่า 3 ชั้น 

รับประทานอาหารกลางวัน

ระหว่างทาง ชม ช่องแคบเสือกระโจน หรือ ช่องแคบเสือกระโดด ซึ่งเป็นบริเวณที่ราบสูง ต่อจาก  ทิเบต เมื่อสายแม่น้ำแยงซีเกียงไหลผ่านมาถึงด้านหลังของเทือกเขาหิมะมังกรหยก และ เทือกเขาหิมะฮาบา ซึ่งทั้งสองสูงกว่า 5,000 เมตร ใช้เวลาหลายล้านปี กัดเซาะจนเกิดเป็นหุบเหวที่ลึกที่สุดในโลก บางช่วงลึกถึง 3,900 เมตร บางช่วงแคบเพียง 30 เมตร จะได้ยินสายน้ำกระแทกหินดังคึกโครม

นำท่านชมเมืองเก่าลี่เจียง ในสมัยโบราณเมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสำคัญในทางการค้า มีคูคลองและสะพานมากมายในตัวเมืองจนได้รับการขนานนามว่า“เวนิสแห่งตะวันออก” สถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในเมืองโบราณลี่เจียงต่างไปจากเมืองโบราณอื่น ๆ ในจีน เนื่องจากเคยเป็นที่ตั้งรกรากของชาวหน่าซีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเมื่อวันที่  4 ธันวาคม พ.ศ.2540 ย่านเมืองเก่าลี่เจียง ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก และในปี พ.ศ.2550 เมืองลี่เจียงได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวดีเด่นทางวัฒนธรรม

รับประทานอาหารเย็น 

พักที่โรงแรม  Pai Lijiang 

วันที่ 4          ลี่เจียง

เช้า               อาหารเช้าที่โรงแรม 

นำท่านสู่"ภูเขาหิมะมังกรหยก" Dragon Jade Snow Mountain

ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของจีนและมีธรรมชาติที่เลื่องลื่อว่าเป็นสุดยอดความงามแห่งชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ของจีนภูเขาหิมะมังกรหยกมีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูกโดยยอดเขาที่สุดนั้นถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลจึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี ชมวิวสวยของหิมะมังกรหยกด้วยกระเช้าลอยฟ้าแบบกอนโดล่าไปถึงยอดเขาที่ความสูงกว่า 4,500 เมตร จะมองเห็นธารน้ำแข็งตื่นตาตื่นใจกับหมู่เมฆที่บดบังเทือกเขาหิมะเป็นระยะๆสาดส่องด้วยแสงอาทิตย์ เป็นทางดุจแดนสวรรค์

ลงจากเขาหิมะมังกรหยก นำท่านข้าสู่เวทีการแสดงกลางแจ้งขนาดใหญ่ ที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ท่านได้ชมการแสดง 1 ชั่วโมง อันแสนประทับใจ ชุด IMPRESSION of LIJIANGของผู้กำกับชื่อดัง “จางอวี้โหมว” ผู้กำกับชื่อดัง และเป็นผู้กำกับพิธีเปิดและปิดกีฬาโอลิมปิคที่กรุงปักกิ่ง การแสดงประกอบด้วยนักแสดง 500 คนมาจากชนชาติส่วนน้อย 10 เผ่า

อาหารกลางวัน 

ชมอุทยานน้ำหยก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในลี่เจียง  เป็นหัวใจทางด้านวัฒนธรรมของชนเผ่านาซี  กลมกลืนกับธรรมชาติที่งดงาม  อันประกอบด้วย ประตูสวรรค์ 

ซึ่งมีรูปปั้นแกะสลักด้วยไม้  ข้างขวาเป็นพ่อ  ข้างซ้ายเป็นแม่  และน้ำตกมังกร ที่ไหลไปตามไหล่เขา แบ่งได้ 3 ชั้น ชั้นแรกมีชื่อว่า  "มังกรออกถ้ำ"    ชั้นที่สองชื่อ    "มังกรเล่นน้ำ"   ชั้นที่สามชื่อ    "มังกรโบยบิน"

และยังมีต้นไม้เทวดา  ซึ่งเป็นที่สักการะบูชาของคนในพื้นที่  มีอายุมากกว่า 500 ปี

                    รับประทานอาหารเย็น

                    พักที่ ลี่เจียง  PAI LIJIANG 

วันที่ 5          ลี่เจียง - คุณหมิง 

                    รับประทานอาหารเช้า 

                    เดินทางสู่ สถานีรถไฟ 

08.00           ออกเดินทางจากลี่เจียงสู่ คุณหมิง  โดยรถไฟด่วน 

11.00           มาถึงคุณหมิง  

12.00           รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00           ชมตหนักทองจินเตี้ยน 

                    เป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน  ฝาผนัง และหลังคาสร้างด้วยทองเหลือง 380 ตัน 

                    จากนั้น ช้อปปิ้งที่ห้างโลวชื่อหวาน  ห้างค้าส่ง ที่ใหญ่ ที่สุดในเมืองคุณหมิง 

         

18.00           รับประทานอาหารเย็น 

                    พักโรงแรม Longway 

 

วันที่ 6          คุณหมิง -กรุงเทพ 

                    อาหารเช้าที่โรงแรม 

                    อิสระให้ท่านช้อปปิ้งบนถนนคนเดินตามอัธยาศัย   

                    รับประทานอาหาร กลางวัน 

13.00           เดินทางสู่สนามบิน 

15.20           เหินฟ้า จากคุณหมิง สู่ กรุงเทพ โดยเที่ยวบิน ที่ การบินไทย ที่จี 613

16.30           มาถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ  

อัตราค่าบริการ       จำนวนผู้เดินทาง 15 คน ขึ้นไป 

พักห้องคู่     ท่านละ   39500.00 บาท 

พักห้องเดี่ยว ท่านละ  44500.00 บาท 

เด็กอายุ 2-5 ขวบ  ท่านละ  30000.00 บาท

เด้กอายุ 6-11 ปี    ท่านละ  35000.00 บาท 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่าตั๋วเครื่องบิน ไปกลับ กรุงเทพ -คุณหมิง -กรุงเทพ โดยสายการบินไทย 

-ค่าทีพั่ก 5 คืน 

-ค่าอาหารทุกมื้อ

-ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน

-ค่าทัวร์ลีดเดอร์ และ ไกด์ ท้องถิ่นดูแลตลอดรายการ 

-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆๆ

-ค่าปแระกันอุบัติเหตุ

 

อัตราค่าบริการนี้ไมรวม

-ค่าทิปไกด์และทัวร์ลีดเดอร์

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 

จองทัวร์

เตรียมการเดินทางของคุณล่วงหน้า - จองทัวร์นี้เลย!