• บริการของมันดาร่าเปิดเวลา 09:00 น. - 17:00 น. ทุกๆ วัน
  • 288/139 หมู่บ้านทาวพลัสสุวรรณภูมิ กิ่งเเก้ว37/4 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
image

9,900 ต่อคน

  • 3 วัน / 2 คืน

บ.มันดาร่า ขอนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวทะเลตรัง เกาะสวยงาม หาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสดั่งกระจก ดำน้ำดูความอุดมสมบูรณ์ของปะการัง และมีหมู่เกาะมากมาย อาทิเช่น เกาะมรกต เกาะเชือก เกาะแหวน และ เกาะกระดาน ที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นเกาะที่มีชายหาดสวยที่สุด

แผนการท่องเที่ยว

วันที่ 1                  สนามบินดอนเมือง - ตรัง

วันที่ 1                  สนามบินดอนเมือง - ตรัง

08.30 น.               พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง  เคาเตอร์สายการบินNOKAIR ประตู 14 

                              เช็คอินพร้อมโหลดสัมภาระ น้ำหนักท่านละไม่เกิน 15 กิโล 

                              บริการเสริฟอาหารเช้า ข้าวเหนียวหมูฝอย

10.30 น.                ออกเดินทางจากกรุงเทพ สู่  ตรัง  โดยเที่ยวบิน  DD 592

11.55 น.                   มาถึงตรัง นอกจากท่านจะได้ชมธรรมชาติทางทะเลที่สวยงามแล้ว ตรังยังขึ้นชื่อ เรื่องของอาหารการกิน  จนได้รับสมญานามว่า “เมืองคนช่างกิน” นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน     ร้านอาหาร ตรังหมูย่าง หมูย่าง” เป็นสัญลักษณ์ที่อยู่กับจังหวัดตรังมา  ยาวนาน หมูย่างเมืองตรังเป็นหมูย่างชนิดพิเศษไม่เหมือนใคร รสชาติหวานนำ กรอบนอกนุ่มใน ผ่านกรรมวิธีการปรุง โดยใช้เคริ่องเทศที่มีเฉพาะในตรังเท่านั้น แล้วใช้น้ำผึ้งแท้ทาที่ตัวเนื้อ ใช้หมูขนาดที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไป ใช่วิธี  การย่างทั้งตัวหมชมตัวเมืองตรัง เมนู หมูย่างตรัง และ ดิมซำ หลังจากนั้นเดินชมป่าที่สะพานเรือนยอดไม้ ณ สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย นำท่านชมตรัง  ถ่ายรูปกับหอนาฬิกา ชมตึกเก่าชิโนโปรตุกีส โบสต์คริสต์ วงเวียนปลาพะยูน   บ้านนายชวน หลีกภัย

16.00 น.                 เข้าเช็คอินที่พัก โรงแรม NAMTHIP RESIDENCE

                              Address : ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000 โทร 075820944

18.30 น.                     อาหารเย็น  ที่ ร้าน กิม  ข้าวต้มปริญญา  ร้านในตำนานตรังกว่า40 ปี 

19.30 น.                     เดินทางกลับที่พัก   

 

วันที่ 2                 ท่องทะเลตรัง -เกาะมรกต เกาะเชื่อกเกาะกระดานเกาะแหวนเกาะมุก

 

07.00 น.                     อาหารเช้าที่โรงแรมอเมริกันสไตล์

08.00 น.                     เช็คเอาท์ออกจากโรงแรม เดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง   

09.00 น.                     นำท่านลงเรือ   เพื่อท่องเที่ยวทะเลตรัง  ชมเกาะมรกต เกาะเชือก  เกาะแหวนพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ  

12.00 น.                       รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

บ่าย                              เล่นน้ำที่เกาะกระดาน

 

14.30 น.                    เดินทางขึ้นเกาะมุก ลงที่ท่าเรือ เกาะมุก  และนั่งรถ3ล้อ เพื่อเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ  โรงแรม PAWAPI BEACH RESORT 

Address :  104/4 Koh Mook, Tambol, Koh Libong, Kantang 

District, Trang 92110  Tel  094 990 6868

18.00 น.                    ชมพระอาทิตย์ตกดินที่โรงแรม

18.30 น.                   รับประทานอาหารค่ำ  แบบ ซีฟู๊ด  ณ ร้านอาหารทะเลในเกาะมุก  

20.00 น.                  เดินกลับที่พัก ตามอัธยาศัย 

 

วันที่ 3               เกาะมุก-สถานีรถไฟตรัง -กรุงเทพ 

 

เช้า                         อาหารเช้าที่โรงแรม

10.00 น.                ขึ้นเรือหางยาว  ออกจากโรงแรม สู่ ท่าเรือ ควนตุ้งกู  

10.30 น.                 มาถึงท่าเรือ ควนตุ้งกุ เดินทางสู่ บ้านน้ำราบ  นั่งเรือชมทะเลแหวว อุโมงค์ป่าโกงกาม และปล่อยปูสู่ทะเล   

12.00 น.                  นำท่านมารับประทานอาหารกลางวัน เมนู  ลาดหน้า  100 ปี ที่ร้าน ล่อคุ้ง ที่เปิดมายาวนานกว่า 100 ปี ลาดหน้าที่อร่อยที่สุดในตรัง 

13.00 น.                ถ่ายรุปกับ สถานีรถไฟกันตัง   Street art  กันตัง และ ชมพิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ กันตัง

14.30 น.                 ช้อปปิ้งของฝากตรัง และ เดินทางสู่ สถานีรถไฟ 

17.00 น.                 ออกเดินทางจากสถานีรถไฟตรัง สู่ กรุงเทพ   

                              อาหารเย็น บนรถไฟ 

                              พักผ่อนสบายๆๆ ที่ ตู้นอนปรับอากาศชั้น2 

 

วันที่ 4                   กรุงเทพ 

09.25                     มาถึงสถานีรถไฟกรุงเทพวิวัฒน์  โดยสวัดิภาพ 

           

 

 

 

อัตราค่าบริการ   จำนวน 20 ท่าน 

พักห้องคู่     ท่านละ   9,900   บาท   

พักห้องเดียว   ท่านละ  11,800 บาท  

พักห้องละ 3 ท่าน ท่านละ 9,500 บาท 

เด็กอายุ  2-5 ขวบ    พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน ท่านละ 5,800.00 บาท  

เด็กอายุ  5-12ขวบ   พักกับผู้ใหญ่  2ท่าน ท่านละ  9,000.00 บาท 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

-ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-ตรังโดยสายการบินนกแอร์ รถไฟตู้นอนชั้นสอง ปรับอากาศ 

-ค่าที่พัก2คืน 

-ค่าอาหาร ทุกมื้อ 

-ค่าเดินทาง โดยรถตู้และเรือ อุปกรณ์ดำน้ำชมปะการัง 

-ค่าประกันอุบัติเหตุ  การเสียชีวิต คุ้มครอง1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000บาท  ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 200,000 บาท  

-ค่ามัคคุเทศก์ดูแลตลอดรายการ 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 

จองทัวร์

เตรียมการเดินทางของคุณล่วงหน้า - จองทัวร์นี้เลย!